Refem

SAAU

Com funciona?

Els serveis d’atenció i acollida d’urgència són serveis especialitzats que faciliten l’acolliment temporal, de curta durada, a les dones, els fills i les filles que han patit situacions de violència masclista.

El SAAU Refem té com a objectiu principal garantir la seguretat personal promovent un espai de calma que permeti prendre decisions i afavorir l’inici del procés de recuperació.

Els serveis d’atenció i acollida d’urgència són serveis especialitzats que faciliten l’acolliment temporal, de curta durada, a les dones, els fills i les filles que han patit situacions de violència masclista.

Segons la Llei 5/2008 de 24 d’abril i la seva modificació, la Llei 17/2020 de 22 de desembre, els serveis d’atenció i acolliment d’urgències es destinen a les dones que pateixen qualsevol forma de violència masclista a l’àmbit de la parella , l’àmbit familiar o l’àmbit social o comunitari a la manifestació d’agressions sexuals, de trànsit i explotació sexual, de mutilació genital femenina o risc de patir-la i de matrimoni forçós. Segons aquesta, “les dones que es troben en risc o en situació de violència masclista tenen dret a rebre de forma immediata de les administracions públiques de Catalunya una protecció integral, real i efectiva”. A més, la Xarxa d´Atenció i Recuperació Integral per a les dones que pateixen violència masclista és un conjunt coordinat de recursos i serveis públics de caràcter gratuït. En el cas dels SAAU, són els ens municipals i comarcals els que se’n fan càrrec del cost.

Català